Przepisy i akty prawne

Nowa Dyrektywa 2014/34/UE, tzw. Dyrektywa ATEX 114, wcześniej tzw. Dyrektywa ATEX 95

Parlamentu Europejskiego i Rady, obowiązuje od 20 kwietnia 2016 r. „w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

Wprowadzona została do prawodawstwa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2016 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej” (Dz.U. 2016 poz. 817).

Dyrektywa 1999/92/WE, tzw. Dyrektywa ATEX 153, wcześniej tzw. Dyrektywa ATEX 137

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa”.

Wprowadzona została do prawodawstwa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Dyrektywa 2006/42/WE, tzw. Dyrektywa Maszynowa

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. „w sprawie maszyn”. Wprowadzona została do prawodawstwa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 21 października 2008 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn” (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

Dyrektywa 2009/104/WE, tzw. Dyrektywa Narzędziowa

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia16 września 2009 r. ujednolica wielokrotnie zmienianą dyrektywę 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE.

Wprowadzona ona została do prawodawstwa polskiego następującymi przepisami prawnymi: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy” (Dz. U. Nr 191, poz. 1596), zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1745), które rozszerza temat o sprzęt roboczy do tymczasowej pracy na wysokości.

Scroll to Top