Szkolenia

W ramach naszej działalności prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu ryzyka bezpieczeństwa wybuchowego i maszynowego.

Oferujemy.

Szkolenia przeznaczone są dla własnych pracowników i/lub pracowników firm współpracujących oraz dla osób indywidualnych (fizycznych).

Program szkoleń przygotowujemy według wymagań klienta w oparciu o obowiązujące przepisy, standardy firmowe i korporacyjne.

Prowadzone przez nas szkolenia mają na celu spełnienie wymogów prawa oraz popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.

Na życzenie Klienta organizujemy szkolenie w miejscu przez niego wskazanym, np. w siedzibie jego firmy lub wynajętym ośrodku szkoleniowym.

Oferujemy następujące szkolenia:

  • Szkolenie pracowników pracujących w strefach zagrożonych wybuchem z zakresu podstaw ochrony przeciwwybuchowej oraz analizy ryzyka zagrożenia wybuchem.
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8  lipca 2010 r. /Dyrektywa ATEX 137/ „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej”
    (Dz. U. Nr 138 poz. 931): §9.1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Szkolenie pracowników nadzorujących stan dostosowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Szkolenie pracowników służb technicznych w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn wynikających z Dyrektywy Narzędziowej.
  • Inne szkolenia, według potrzeb Klientów, z dziedziny bezpieczeństwa technicznego i wybuchowego, z zakresu Dyrektyw: ATEX, Maszynowej i Narzędziowej oraz odnośnych przepisów prawa polskiego.
Scroll to Top